หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
 

 

 

 

DisinTAB®

คลอรีนไดอ็อกไซด์ ชนิดเม็ด (Chlorine Dioxide Tablet)

การใช้งาน : -

1.อุตสาหกรรมในการผลิตนม เครื่องดื่ม และการบำบัดน้ำดื่มน้ำใช้ทั่วไป

2.อุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ล้างขวด ถังน้ำต่าง ๆ

3.อุตสาหกรรมล้างและแปรรูปผัก ผลไม้ อาหารทะเล

4.ล้างทำความสะอาดพื้น วัสดุต่างๆ ในโรงแรม ที่พักอาศัย ร้านอาหาร

และสถานที่ทั่วไป

5.งานเลี้ยงฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา แปลงผักไฮดรอโปนิก

6.อุตสาหกรรมในการผลิตเบียร์

7.อุตสาหกรรมยา เภสัชกรรม

8.ใช้ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ บ่อน้ำทั่วไป

9.ใช้งานในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling & Boiler)

10.ล้างและควบคุมกลิ่น สำหรับอุปกรณ์ฟาร์มสัตว์เลี้ยง


 

DisinTAB®

WITH QUICK-ACTING EFFERVESCENT

DISINFECT-SANITIZE-DEODORIZE


Characteristic

CAS No.10049-04-4

Chlorine dioxide is internationally recognized as the only effective chlorine disinfectant sterilization agent, it can kill all microorganisms, including bacteria, bacteria spores, fungi, mycobacteria and viruses, and these bacteriaIt does not produce resistance. Chlorine dioxide for microbial cell walls have strong adsorption ability to penetrate cells can effectively oxidize thiol group containing enzymes, can quickly suppress microbial protein synthesis to destroy microorganisms.
Characteristic
1.High efficiency and strength
2.Fast and lasting
3.Broad-spectrum sterilization
4.No poison, no irritation
5.Safe and extensive

 

CLICK >>> TEST REPORT DATA

 

การใช้งาน :

♦  For Drinking Water...Click >>

♦  For Agricultural...Click >>

♦  For Poultly & Livestock...Click >>

  

 

Tablet 1 g. = Delivers 1 ppm of chlorine dioxide in 100 liters of water

 

อัตราส่วนการใช้ DisinTAB®

ลักษณะการใช้งาน (ค่า ppm)

อัตราส่วนการใส่

เม็ด 1 กรัม / น้ำ

วิธีการใช้
น้ำดื่ม น้ำใช้ (0.2 -0.8 ppm.) 125 - 500 ลิตร

ใส่เม็ด DisinTAB ลงในน้ำ 

ให้เม็ด DisinTAB ละลายหมด ทิ้งไว้ 30 นาที

ฉีดพ่น ล้างพื้น หรือล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดทั่วไป

ล้างผัก-ผลไม้ 

(20 - 50 ppm.)

2 - 5 ลิตร

แช่ หรือฉีดพ่น ราดล้างพื้นฆ่าเชื้อ แล้วทิ้งไว้ 30 นาที

แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำอีกครั้ง

(150-200 มิลลิลิตร/ตารางเมตร

หรือ 30-40 มิลลิลิตร / ลูกบาศก์เมตร)

ล้างท่อ เมือกและวัสดุต่าง ๆ  (50 - 100 ppm.) 1 - 2 ลิตร

 

แช่หรือราดทิ้งไว้ เวลา 30 นาที ถึง 1 ชม. แล้วล้างออก


อัตราส่วน : เม็ด 1 กรัม /น้ำ 100 ลิตร จะได้ค่าที่ 1 ppm.

ข้อดีในการใช้คลอรีนไดออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อ ( Disinfection) มีดังนี้:-

1. กำจัดเชื้อโรคในอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่สามารถทำได้โดยความร้อน หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ง่าย เช่น เป็นอุปกรณ์ท่อขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถโค้งงอได้

2. ควบคุมปริมาณแบคทีเรียในผลิตผลทางการเกษตร เช่น Green pepper สามารถควบคุมปริมาณแบคทีเรียที่อยู่บนผิวของ Green pepper ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการใช้น้ำทำความสะอาดตาม

ปกติ

3. มีการใช้คลอรีนไดออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม และมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในสตรี ที่มีความแตกต่างกันของสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม พบว่า กลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณที่มีการใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์เป็นสารฆ่าเชื้อในน้ำดื่มมีสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในในเรื่องของ ระยะเวลาในการตั้งครรภ์ที่สั้น ทารกที่เกิดมีน้ำหนักตัวที่น้อย ลำตัวสั้น มีวงรอบศีรษะเล็กกว่า

ปกติ ซึ่งผลดังกล่าวไม่ชัดเจนในกลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการใช้คลอรีนไดออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม ผ่านมาตรฐาน NSF และอื่น ๆ

4. ใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการฆ่าเชื้อในอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งพบว่าการใช้สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ในการเก็บรักษามีปริมาณแบคทีเรียน้อยกว่าในส่วนที่ไม่ได้ใช้สารละลายคลอรีนไดออกไซด์

5. คลอรีนไดออกไซด์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารคลอรีน แต่มีชื่อแค่คล้ายกัน

6. ใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำบาดาลที่มีรสกร่อย และมีกลิ่นของก๊าซไข่เน่า สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์

7. มีคุณสมบัติที่เป็นแก๊ส ที่ละลายและกระจายในน้ำได้รวดเร็วกว่าคลอรีน เวลาฆ่าเชื้อเร็ว

8. ใช้ในการควบคุมการเกิดและการกระจายของเชื้อรา โดยการใช้สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ทำความสะอาดหนังสือที่มีเชื้อราเกิดขึ้น และอุปกรณ์ในห้องสมุด พบว่าคลอรีนไดออกไซด์มีผลกระทบ

ระยะยาวต่อสุขภาพในด้านการเป็นสารก่อมะเร็งน้อยกว่าการใช้สารเคมีชนิดอื่น

9. สามารถใช้คลอรีนไดออกไซด์ ทดแทนการใช้โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorine) เป็นสารกำจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร

10. มีประสิทธิภาพในการออกซิไดซ์มากกว่าก๊าซคลอรีน (Cl2) มากกว่า 2.6 เท่า

11. สามารถใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อทดแทนการใช้ไอโอดีนในการกำจัดเชื้อโรค ชนิดแบบพกพาได้

12. สามารถใช้คลอรีนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม การทำความสะอาดขวด และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

13. สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ ใช้ในการฉีดพ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อใช้สำหรับฆ่าเชื้อต่าง ๆ

14. สามารถทำลายและกำจัดไบโอฟิลม์ เมือก โคลน ที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบท่อ และในส่วนที่สัมผัสกับน้ำตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี

15. สามารถกำจัดเหล็ก แมกนีเซียมและซัลไฟด์ในน้ำได้ดี

จะเห็นว่าคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีและรวดเร็ว สามารถใช้ในช่วง pH ที่กว้างกว่า ไม่ก่อให้เกิด DBP ที่เป็นพิษ ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อน (corrosion)


คลอรีนไดออกไซด์ มีคุณสมบัติสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัสต่าง ๆ


1. Bacterias (เชื้อแบคทีเรีย)

Pseudomonas Aeroginosa                  

Campylobacter Jejuni

Pseudomonas Specia

Flavobacterium Species

Enterobarcr Cloaceae

Yersinia Enterolitica

Enterobarcter Hafnia

Clostridium Sporogenus

Fusobacterium Nucleatum

Proteus Vulgaris

Salmonella Enteritidis

Clostridium Dificile

Bacilus Subtilis

Klebsiella Pneumoniae

SalmonellaGallinarum

Clostridium Perfingens

Bacilus Circulans

Salmonella Typhi

SalmonellaTyphimorium

Sarcinae Lutae

Bacilus Megatarium

Staphylococcus Epidermia

SalmonellaCholeraesuis

Streptococcus Pyrogenes

Bacilus Cereus

Streptococcus Faecalis

Salmonella Typhosa

Strep 1,2,3

Bifedibacter Liberium

Mycobacteroi Bovis

Corynebacterium Nucleatum

Mycobacterium Smegmatis

Staphylococcus Aureus

Mycobacterium Kansaaii

2. Fungi  (เชื้อรา)

Scopulariosis Species

Aspergillus Flavus

Trichophyton Rubrum

Mucor Species

Candida Albicans

Fusarium Specie

Aspergillus Niger

Saahromyces Cerevisiae

Trichophyton Mentagrophytes

Fonsecaea Pedrosoi

3. Virus (เชื้อไวรัส)

Herpes Virus I

Para Influenza

Poliovirus

Feline Parvovirus

Herpes Virus II

Bluetongue Virus

Encephalomyocerditis (EMS)

Mouse Flu

Adenovirus Echovirus

Mouse Hepatitis Virus (MHV)

Vaccina Virus

Minut Virus of Mice (MVM)

Coxsakievirus

Mouse Encephalomyelitis Virus

Vesicular Stomatitis Virus (VSV)

New Castle Disease Virus

Influenza

Mouse Polio Virus (MEV)

Iridovirus

Pertiviries - Togaviridae

4. Others & Pandemic Virus (การระบาดเชื้อโรค)

 

Vidrio Cholerae

 

Mycoplasm

 

Culex Quinquifasiatus

 

EBOLA Virus

 

SARS Virus

 

ZIKA Virus

 

MERS Virus

 

Bird Flu Virus such as H1N1and H9N1

 

LASSA FEVER VIRUS

 

 

สินค้านำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Wee-rin Chemical ลูกค้าสนใจสั่งไปจำหน่าย กรุณาติดต่อ 086-378-9483

E-mail: sale@wee-rinchem.co.th


 

<<< BACK PAGE


 
Online:  3
Visits:  3,720,830
Today:  295
PageView/Month:  31,551